Sotsiaalse innovatsiooni edendamisest Eestis

0 Postitas - 7. august 2014 - Postitused

Sotsiaalne innovatsioon ei ole Eestis uus mõiste. Heateo Sihtasutus on sotsiaalset innovatsiooni oma tegemiste planeerimises ja elluviimises fookuses hoidnud juba ligi 10 aastat. Aga mida põnevat on veel Eestis tehtud sotsiaalse innovatsiooni edendamise vallas? Allpool on välja toodud Eesti Arengufondi, Poliitikauuringute Keskuse Praxis, Vabaühenduste liidu EMSL, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli sotsiaalse innovatsiooni edendamise mõningad ettevõtmised. Enamike tegevuste juurest leiad ka lingi, mis pakub inspireerivat materjali erinevate projektide kui ka sotsiaalse innovatsiooni kohta.

2007. aasta mais toimus Poliitikauuringute Keskuse Praxis ja Briti Nõukogu eestvedamisel rahvusvaheline sotsiaalse innovatsiooni teemaline seminar „Social Innovation: key to social challenges of the 21st century?“, kus osales üle 40 noore. Mõttetalgute korras üritati Eesti ühiskonna probleemidele lahendusi leida. Sündmus toimus Network Effect võrgustiku raames, mille eesmärk on kolm-neli korda aastas tuua kokku Euroopa noori, et arutleda erinevate ühiskondlike probleemide ning teemade üle.

Tallinna Ülikooli Haridusuuringute keskus viis 2009-2011 ellu projekti „Haridusmuutus kui sotsiaalne innovatsioon“. Projekti eesmärgiks oli selgitada Eestis viimastel kümnenditel toimunud haridusuuendusi mõjutanud tegureid ning hinnata uuenduste ühiskondlikku mõju. 2012. aastal toimus selle uuringu valmimise raames mitmeid haridusvaldkonna sotsiaalset innovatsiooni tutvustavaid sündmusi.

Vaata rohkem: Projekti tulemused.

Eesti Arengufond korraldas 2011. aasta oktoobris kohvihommiku „Sotsiaalne innovatsioon muudab maailma“. Esinema olid kutsutud Geoff Mulgan, kes on UK innovatsiooniagentuuri NESTA tegevjuht ning Euroopa Komisjoni sotsiaalse innovatsiooni algatuse eestvedaja ning Louise Pulford, kes on globaalse sotsiaalsete innovaatorite võrgustiku Social Innovation eXchange koordineerija ning olnud ka Social Innovation Europe koostööalgatuse juht. Kohvihommikul osalesid Eestist nii teadusasutused, avaliku sektori esindajad, rahastajad, vabakonna eestvedajad jt.

Geoff Mulgan rääkis, mis on sotsiaalne innovatsioon, miks on see tähtis ja kuidas käib. Louise Pulford tutvustas kohvihommikul maailma häid praktikaid sotsiaalse innovatsiooni edendamisest, lisaks võimalusi sel alal Euroopa ja üleilmsel tasandil koostööks ja kogemuste vahetamiseks. Koos arutati ka sotsiaalse innovatsiooni olulisusest ja edendamise võimalustest Eestis. Lisaks mõeldi, millistel aladel on Eesti jaoks kõige olulisemad proovikivid, mida sotsiaalse innovatsiooniga lahendada ja kuidas saab Eestis sotsiaalse innovatsiooni levikut hoogustada. Üks ettepanek oli ka luua innovaatorite võrgustik, et häid tavasid ja kogemusi levitada. Lisaks nägid osalised olulist rolli vabaühendustel innovatsiooni vedajatena avalike teenuste osutamisel. Leiti, et hea oleks asutada riiklik sotsiaalset innovatsiooni toetav fond, seada struktuurvahendite projektide raames sotsiaalne innovatsioon tingimuseks ning valdkonnapoliitikates üleüldse kohustuslikuks. Tähtsaks peeti ka sotsiaalse innovatsiooni teadlikkuse tõstmist, selle teadlikku juhtimist aga ka mõiste osas kaaluda seda, kas võtta kasutusele Eestis uus mõiste, kuna sotsiaalne ei kõla atraktiivselt.

Vaata rohkem: Arengufondi kohvihommiku videoülesvõtted ja kokkuvõte.

Vabaühenduste liit EMSL koostöös Praxisega alustas 2013. aastal Tulevikugrupi tegemisi. Vabakonna tulevikugrupi ülesanne on tuvastada olulisemaid teemasid, mis vabaühenduste tegevust Eestis lähiaastatel mõjutavad, ning mõelda läbi ja anda soovitusi, et vajalikeks muutusteks hästi valmis olla. 2014. aasta jaanuaris toimus arutelu, kus muuhulgas arutleti ka ühe tulevikutrendina sotsiaalset innovatsiooni, kuna sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse toetamine tuleneb järjest keerukamatest probleemidest, millega ühiskond ja riik silmitsi seisavad.

Vaata rohkem: Tulevikugrupi raport „Milliseks kujunevad vabaühenduste koostöövormid lähitulevikus?“.

2013. aasta septembris toimus Tallinna Ülikooli Inspiratsioonipäev „Sotsiaalne innovatsioon ja ettevõtlus“, kus nii üliõpilased kui ka teised huvilised said osa sotsiaalse ettevõtluse messist, põnevatest aruteludest ja ettekannetest, töötubadest. Inspiratsioonipäeva eesmärgiks oli avada sotsiaalse innovatsiooni ja ettevõtluse olemust ning ilmestada eluliste näidetega selle kasvavat rolli. Töötubades tegeleti nii ühiskondlike väljakutsete kaardistamise kui ka uudsete lahenduste leidmisega. Genereeriti koos huvitavaid ja vajalikke lõputööde teemasid, valdkonnaüleseid uurimisküsimusi ja võimalusi uute lahenduste loomiseks.

Vaata rohkem: Inspiratsioonipäeva kirjeldus.

Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis alustati 2013. aastal 4-aastase uuringuprojektiga „Avaliku sektori tingimustes innovatsioonist õppimine (LIPSE)“. Eesmärgiks on analüüsida sotsiaalse innovatsiooni mõjusid ning innovatsiooni soosivaid ja takistavaid tegureid. Tegu on 11 Euroopa Liidu liikmesriigi ühisettevõtmisega, kus kokku analüüsitakse 7 poliitikavaldkonda. Eestis on fookuses Tallinna linnavalitsus ja siinsed avalikud teenused. Septembris ilmub siinsamas blogis projektimeeskonna liikme Veiko Lemberi teemat avab artikkel.

Vaata rohkem: Projekti ülevaade.

Tartu Ülikooli Sotsiaalse kommunikatsiooni õppetooli juures tegutseb juba mitmendat aastat Sotsiaalsete praktikate ja sotsiaalse innovatsiooni uurimisrühm. Uurimisrühma huvi on sotsiaalne innovatsioon laiemas mõistes, see tähendab igasugused uuelaadsed, enamasti „alt üles” lahendused sotsiaalsetele probleemidele. Kuidas kommunikatsioon seostub sotsiaalsetele valupunktidele lahendusi pakkuvate uute ideede ja tegevuste tekke ning arenguga ehk siis millistel puhkudel kommunikatsioon innovatsiooni, sünergiat ja dialoogi takistab ning milliste juhul soodustab ning võimaldab. Uurimisrühma liikmetelt ilmus 2013. aastal ka õpik „Kuidas parandada maailma? Kommunikatsioon sotsiaalsete muutuste kujundamisel“, kus on ka sotsiaalse innovatsiooni osa loovlahendusena lahti kirjutatud.

Vaata rohkem: Triin Vihalemma, Margit Kelleri ja Maie Kiisli loodud õpik ja sotsiaalse innovatsiooni uurimisrühma ülevaade.

Heateo Sihtasutus koostöös Siseministeeriumiga kutsus 2014. aasta mais kokku Sotsiaalse innovatsiooni võrgustiku, mille eesmärgiks on sotsiaalse innovatsiooni alase teadlikkuse tõstmine ning uuenduslike praktikate levitamine ja juurutamine.Esimesel kohtumisel osales 14 teemaga tegelevat inimest kümnest erinevast organisatsioonist. Avakohtumisel saadi teineteise tegemistega rohkem tuttavaks, arutati võrgustiku olemuse ja eesmärgi ning sotsiaalse innovatsiooni olukorra üle. Järgmine kohtumine toimub septembris Tartus.

Vaata rohkem: Võrgustiku esmakohtumise kokkuvõte.

Loetelu ei ole kindlasti lõplik, seega on oodatud teistegi sotsiaalse innovatsiooni sündmuste, ettevõtmiste vihjed.

Merlin Sepp

0 kommentaari

Kommenteeri


Kontakt: info@heategu.ee